AVANTEKSTAS Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas Įvadas/ Autoriai/ Sutartiniai ženklai/ Kaip cituoti/ Istorija/ Rėmėjai/ Paieška
  Lietuviškai
   
 Angliškai

 Vokiškai

 Prancūziškai

 Rusiškai

abdukcija
abejotinumas
abreviatūra
abrežė
abstrahavimas
abstrahavimo erdvė
abstrakčioji poezija
abstraktumas
abstraktusis autorius
abstraktusis skaitytojas
absurdo drama
absurdo teatras
achronija
adaptacija
adekvatumas
adendas
adendumas
adomisija
adresantas
aferezė
aforija
aformatyvas
agonas
agrafas
agramatiškumas
agramatizmas
akademinis leidimas
akademinis redagavimas
akcidentai
akivaizdumas
aksiologija
aktantas
aktantas – individualusis
aktantas – kolektyvinis
aktantinė struktūra
aktantinis vaidmuo
aktas
aktyvioji intencija
aktualioji versija
aktualizacija
alegorezė
alegorija
alegorinė interpretacija
aletiniai modalumai
aligatas
aliuzija
alografas
ambivalentinis kodas
ambivalentiškumas
amplifikacija
anachronija
anafora
anagrama
anakolutas
analepsė
analepsė – dalìnė
analepsė – heterodiegetinė
analepsė – homodiegetinė
analepsė – išorìnė
analepsė – kartojamoji
analepsė – mišrioji
analepsė – objektyvioji
analepsė – pilnoji
analepsė – subjektyvioji
analepsė – užpildomoji
analepsė – vidinė
analitinė bibliografija
analitinis semiotinio elgesio modelis
analizė
analizė – diachroninė
analizė – diskurso
analizė – funkcinė
analizė – funkcinė sintagminė
analizė – plastinė
analizė – seminė
analizė – sinchroninė
analizė – struktūrinė pasakojimo
analizė – teksto
analizė – vidìnė
analogija
analogijos principas
analoginis ženklas
androginija
anepigrafas
anizochronija
anklavas
anksčiausia įmanoma data (1)
anksčiausia įmanoma data (2)
ankstesnis laikas
ankstesnis pasakojimo aktas
anomalijos principas
anonimas
antagonistas
antiadresantas
anticipacija
anticipavimas
antifabula
antifrazė
antikva
antilėmėjas
antinaratyvas
antisigma
antisubjektas
antitezė
antonimija
antrybė
antrinė artikuliacija
antrinė modeliuojančioji sistema
antrinis pasakojimas
antrinis pasakotojas
antroji lapo pusė
antrojo asmens pasakojimas
antrojo laipsnio literatūra
antrojo laipsnio pasakojimas
antroponimas
aparatas
aparatas - kritinis
aparatas – daugialypis
aparatas – gretinamų skaitymų
aparatas – išnašų pavidalo
aparatas – įterpiamasis
aparatas – negatyvusis
aparatas – pakopinis
aparatas – pavienių skaitymų
aparatas – pozityvusis
aparatas – sinoptinis
aparato sąsaja
apgaulė – intencijos
apgaulė – jausminė
apgaulė – komunikacinė
apgaulė – patetinė
apgaulingasis išbandymas
apgavikas
apgavystė
apibendrinamoji kartotė
apibendrinimas
apibrėžimas
apibrėžtasis specifikavimas
apibrėžtoji elipsė
apibrėžtumas
apibrėžtumas - implicitinis
apibrėžtumas – beribis
apibrėžtumas – dažninio pasakojimo
apibrėžtumas – nenustatytasis
apibrėžtumas – nustatytasis
apibrėžtumas – vidinės kartotės
apibrėžtumas – vidinis
apibrėžtumas – vidinis nenustatytasis
apibrėžtumas – vidinis nustatytasis
apibūdinimas
apimtis – momentinė
apimtis – pasikartojančio vieneto
apimtis – tęstinė
apyvarta
apmatai
apnuoginimas – priemonės
apnuoginta priemonė
apofatika
apofradas
apografas
apografų atmetimas
apokrifas
aporadas
aporija
apostrofa
aprašymas
aprašymas – tirštasis
aprašymo lygmuo
aprašymo procedūros
aprašomoji bibliografija
aprašomoji pauzė
aprašomoji vertė
aprekacija
apribojimas
apribotas požiūris
aprobata
apsimestinis išbandymas
aptvara
apverstas turinys
arabeska
arbitralumas
archaizmas
archeografija
archeologija
archetipas
archetipinė kritika
archikalbėjimas
archipėdsakas
archiraštas
archisema
archiskaitytojas
architekstas
architekstinis ryšys
architekstualumas
architektonika
archyvas
arenga
argumentas
argumentas – išorinis
argumentas – vidinis
armarijus
armatūra
artefaktas
artikuliacija
artikuliacija – antrinė
artikuliacija – dviguba
artikuliacija – kodų
artikuliacija – pirminė
artikuliacija – triguba
artikuliacija – vienguba
artikuliacijos vienetas
artikuliavimas
asemantinis kultūros kodas
asemantinis-asintaktinis kultūros kodas
asemantiškumas
asemiotinis elgesys
asimiliuota erdvė
asinchroninė komunikacija
asindetonas
asintaktinis kultūros kodas
asituatyvumas
askezė
asmens pasakojimas
asmenvardis
asmenvardžių rodyklė
asmuo – pasakojimo akto
asociacija
asonansas
aspektas
aspektinė struktūra
aspektualizavimas
asteriskas
atbulinis skaitymas
atdarumas
ateities intarpas
atėmimo ženklai
atetezė
atgaminimo iliuzija
atidėti
atidus skaitymas
atjungimas
atkartojimas
atkurtas tekstas
atlyginimas
atlikėjas
atlikėjų įvedimas
atlikėjų struktūra
atliktis
atminties kontekstas
atmintis
atomazga
atopija
atpasakota kalba
atpasakotas monologas
atpažinimas
atpildas
atradimas
atradimo procedūra
atramentas
atribucija
atrodymas
atsikartojimas
atsisakymas
atsitikimas
atsitiktinis intertekstualumas
atspaudas
atstumas
atvaizdas
atvaizdavimas
atvaizdavimas
atvaizduojamas
atvaizduoti
atvartas
atvejis
atviras kūrinys
atviras modelìnis skaitytojas
atviras pasakotojas
atviroji (teksto perdavimo) tradicija
atviroji fabula
atviroji kultūra
atviroji recenzija
aukštoji kritika
aukštoji teksto kritika
aura
autarkinė kalba
autentiškas leidimas
autentiškas tekstas
autentiškumo funkcija
autobiografija
autobiografinis paktas
autodiegetinis pasakojimas
autofunkcija
autografas
autokomunikacija
autokomunikacija – mnemoninė
automatizacija
autonomija
autonominė estetika
autonomiškas monologas
autopoezija
autoreferencija
autorefleksinis pasakojimas
autoriaus funkcijos raiška
autoriaus intarpai
autoriaus intencija
autoriaus kaukė
autoriaus metalepsė
autoriaus mirtis
autoriaus teorijos
autoriaus valia
autoriaus valia – kūrybinė
autoriaus valia – testamentinė
autorinė rašyba
autorinis kalbėjimas
autorinis pasakojimas
autorinis tekstas
autorinis variantas
autorystė – daugialypė
autorystė – kolektyvinė
autoritetingas leidimas
autoritetingas tekstas
autoritetingumas
autoritetingumas – išskaidytasis
autoritetingumas – likutinis
autorius
autorius – abstraktusis
autorius – eksplikuotas
autorius – empirinis
autorius – fiktyvus
autorius – idealus
autorius – implikuotasis
autorius – modelinis
autorius – realus
autorius – spėjamas
autorius – šešėlinis
autorizavimas
autorizuota redakcija
autorizuotas tekstas
autotekstualumas
avangardas
avangardizmas
avantekstas
baimė
baladė
balsas
balsas
barbarizmas
barokas
bausmė
beasmenis pasakotojas
belaikė struktūra
belaikiškumas
beletristika
bendroji intencija
beribis apibrėžtumas
bestseleris
betarpiškasis objektas
betarpiškoji interpretantė
bibliografija – analitinė
bibliografija – aprašomoji
bibliografija – istorinė
bibliografija – naujoji
bibliografija – pirminių šaltinių
bibliografija – sisteminė
bibliografija – teksto
bibliografinis kodas
bibliografinis komentaras
bifurkacija
bifurkacijos taškai
bigas
biheivioristinis pasakojimas
biografija
biografija – literatūrinė
biografinė klaida
biografinė kritika
bipoliarinė asimetrija
brachigrafija
branduolinė figūra
branduolinis pasakojimas
branduolys
brikoliažas
brūkšnelis
bruožas
bukolika
būsena
būsenos subjektas
būtinybė kartoti
būtinumas
buvimas
buvimo subjektas
calculus
chameleonas
charakteristika
charakterių drama
centrinė sąmonė
cenzūra
cenzūrinis tekstas
cenzūruotas tekstas
chiazmas
ciklas
ciklinis tekstas
cirkuliacija
citata
citata – intertekstinė
citata – melaginga
citata – paslėpta
citatinis mąstymas
cituojama kalba
cituojamas monologas
codex optimus
congettura fallita
copie figuree
chora
chronologinė seka
chrononimas
chronotopas
dadaizmas
dalykinė rodyklė
dalinė analepsė
dalìnė išorìnė analepsė
dalinė prolepsė
dalyvis
datavimas
daugiabalsiškumas
daugialypė autorystė
daugialypis aparatas
daugiaplanė semiotika
daugiavalentis
daugybinis atspindys
daugybinis atspindys
daugybinis vidinis fokusavimas
daugybinis vidinis požiūris
dauginė izotopija
dauginė signifikacija
daugkartinis pasakojimas
dažninio pasakojimo apibrėžtumas
dažninio pasakojimo specifikavimas
dažninis pasakojimas
dažnis
de visu
deautomatizacija
decentravimas
declaratio abbreviationum
declaratio siglorum
declaratio signorum
dedukcija
dedukcinė semiotika
deferencijavimas
definityvusis leidimas
deformacija
deiksė
deiktinės nuorodos
dekadansas
dekodavimas
dekodavimas – klaidingas
dekodavimas – uždelstas
dekonstravimas
dekonstrukcija
dekonstrukcionizmas
demonizacija
demonizavimas
dėmuo
dendis
denotacija
deontiniai modalumai
depersonalizacija
derybos
derinimasis
desemantizacija
deskriptyvinė bibliografija
destruktyvioji hermeneutika
detalė
deuterokanoninis
diachronija
diachronija – išorinė
diachronija – vidinė
diachroninė analizė
diagrama
dialogas
dialogas – intermedialusis
dialogas – intertekstinis
dialoginis kultūros modelis
dialoginis pasakojimas
dialogizmas
diatribė
dicisignas
dicisigno interpretantė
dichotomija
dydis
didysis laikas
diegetinis
diegetinis pasakojimo lygmuo
diegezė
dienoraštis
diferenciacija
diferencinis
digresija
diktantas
dilogija
dinaminė interpretantė
dinaminiai semiosferos procesai
dinaminis objektas
diplē
diplomas
diplomatika
diplomatinis leidimas
diplomatinis perrašas
diseminacija
disforija
disjunkcija
diskretus tekstas
diskursas
diskursas – istorinis
diskursas – mitinis
diskursas – pasakojamasis
diskursinė kompetencija
diskursinė praktika
diskursinė semantika
diskursinė sintaksė
diskursinė strategija
diskursinė struktūra
diskursinės bendrijos
diskursinis lygmuo
diskursinis vienetas
diskurso analizė
diskurso elastingumas
diskurso laikas
diskurso subjektas
diskurso tipas
diskvalifikavimas
disonansas
dispozicija
dispozityvas
distribucija
ditirambas
ditografija
diverguojamasis varijavimas
divinacija
dokumentinis leidimas
dokumentinis perrinkimas
dokumentinis redagavimas
dokumentinis tekstas
dokumento tekstas
dominantė
dominavimas
dominuojantis kodas
dovana
dovanotojas
drama
drama – absurdo
drama – charakterių
dramatiškas pasakotojas
draminė traktuotė
draminis modalumas
draminis monologas
draminis personažas
draudimas
dubia
dvibalsis žodis
dviguba artikuliacija
dvigubas fokusavimas
dvigubas keblumas
dvigubas kodavimas
dvigubas siužetas
dvigubas ženklas
dvilypė pasakojimo logika
dvinarė priešprieša
dvinariškumas
dviplanė semiotika
dviprasmybė
dvišalė presupozicija
ediktas
editio princeps
editio variorum
efektas
efektyvumas
egofuturizmas
egzegezė
egzempliorius
egzistencializmas
egzodo literatūra
egzogenezė
ekfrazė
eklektinis tekstas
eklektizmas – griežtasis
eklektizmas – minimalusis
ekloga
ekonomija
ekskursas
eksplicitinė elipsė
eksplicitinis
eksplikacija
eksplikuotas autorius
eksplikuotas skaitytojas
ekspozicija
ekspresinė funkcija
ekspresionizmas
ekspresyvios formos klaida
ekstensyvumas
eksteroceptyvumas
ekstradiegetinis pasakojimo adresatas
ekstradiegetinis pasakojimo lygmuo
ekstradiegetinis pasakotojas
ekstrahavimas
ekstrakodavimas
ekvivalentiškumas
elegija
elektroninis leidimas
elementarioji aksiologinė struktūra
elementarioji reikšmės struktūra
elementas
elgesio tipas – semiotinis
elgesio tipas – semiotizuojantis
eliminatio codicum descriptorum
eliminatio codicum inutilium
eliminatio lectionum singularium
eliminavimas
elipsė
elipsė – apibrėžtoji
elipsė – eksplicitinė
elipsė – hipotetinė
elipsė – implicitinė
elipsė – neapibrėžtoji
elizija
emblema
emendatio
emfazė
emocija
emocinė interpretantė
emotyvinė funkcija
empirinė klaida
empirinis autorius
empirinis literatūros mokslas
empirinis skaitytojas
empirizmas
enantiomorfinė pora
enantiomorfinė transformacija
enantiomorfizmas
endogenezė
energetinė interpretantė
energija
entropija
epas
epigonizmas
epigrafas
epigrafika
epika
epilogas
epinė poezija
epinis būtasis laikas
epinis teatras
episemiotika
epistema
episteminiai modalumai
epistemologija
epistemologinis lygmuo
epistemologinis netikrumas
epistemologinis posūkis
epistola
epitafija
epitekstas
epitekstas – privatusis
epitekstas – viešasis
epitomė
epizodas
epizodinis siužetas
epocha
epodas
erdvė
erdvė – abstrahavimo
erdvė – asimiliuota
erdvė – fliuktuacinė
erdvė – heterotopinė
erdvė – išorinė
erdvė – kognityvinė
erdvė – nesemiotinė
erdvė – paratopinė
erdvė – prasmės
erdvė – semiotinė semiosferos
erdvė – topinė
erdvė – utopinė
erdvė – vidinė
erdvėlaikis
erdvėlaikis – metafizinis
erdvėlaikis – psichologinis
erdvėlaikis – topografinis
erdvinė forma
erdvinis lokalizavimas
erdvinis matmuo
erdvinis programavimas
errata
esaties metafizika
esatis
eschatokolas
esė
eskapizmas
esmė – pasakojimo
estetinė distancija
estetinė norma
estetinė patirtis
estetinė vertė
estetinis kodas
estetinis vertinimas
estetizmas
estezė
etimonas
etninė literatūra
etnosemiotika
etosas
eufemizmas
eufonija
euforija
eufuizmas
euristinis
euristinis leidimas
euristinis skaitymas
eventualumas
evoliucija
examinatio
fabula
facecija
faksimilė
faksimilinis leidimas
faktityvumas
fakultatyvumas
falocentrizmas
falsifikatas
falsifikavimas
fantazija
farsas
fatinė funkcija
feljetonas
feministinė kritika
fenomenalioji plotmė
fenomenas
fenomenologinė intencija
fenomenologinė kritika
fenotekstas
figūra
figūra – kalbos
figūra – pasakojimo
figūra – poetinė
figūra – retorinė
figūratyvi naratyvinė situacija
figūratyvinė aksiologinė struktūra
figūratyvinė semiotika
figūratyvinis takas
figūratyvizavimas
figūratyvumas
fikcija
fikcinis pasakojimas
fiksavimas
fiksuotas vidinis fokusavimas
fiksuotas vidinis požiūris
fiktyvumas
fiktyvus autorius
filetė
filiacija
filigranas
filigranistika
filologinė kritika
filologinė teksto kritika
fliuktuacija
fliuktuacinė erdvė
fokalizavimas
fokusavimas
fokusavimas – dvigubas
fokusavimas – fiksuotas vidinis
fokusavimas – išorinis
fokusavimas – kaitaliojamas
fokusavimas – nulinis
fokusavimas – vidinis
fokusavimas – vidinis daugybinis
fokusavimo pažeidimas
fokusavimo židinys
fokusuojamasis
fokusuojamasis personažas
fokusuojantysis
fokusuotė
foliacija
folium (in folio)
fonas
fonetinis
fonocentrizmas
fonologija
forma
forma – erdvinė
forma – išorinė
forma – organinė
forma – tektoninė
forma – vidinė
formą perteikianti kopija
formalioji naratologija
formalizmas
formantas
forzacas
fragmentas
frontispisas
funkcija
funkcija – autentiškumo
funkcija – autorinė
funkcija – ekspresinė
funkcija – emotyvinė
funkcija – fatinė
funkcija – ideologinė
funkcija – informacinė
funkcija – kardinalioji
funkcija – kombinatorinė
funkcija – komunikacinė
funkcija – komunikacinė abstrahavimo
funkcija – konatyvinė
funkcija – liudijimo
funkcija – metakalbinė
funkcija – mnemoninė
funkcija – pasakojimo
funkcija – poetinė
funkcija – referencinė
funkcija – teksto
funkcija "autorius"
funkcinė analizė
funkcinė asimetrija
funkcinė sintagminė analizė
futurizmas
fuzija
galėjimas
galia
galimybė
galutinė intencija
galutinė interpretantė
gamta
garnitūras
garsinis
garsiškumas
geismas
genealogija
genealoginė diagrama
genealoginė tekstų sąsaja
generatyvinė semantika
generatyvinis intertekstualumo modelis
generatyvinis semiotinio elgesio modelis
generatyvinis takas
genetinė klaida
genetinė kritika
genetinės kritikos adeptas
genetinis dosjė
genezė
genijus
genotekstas
geriausias pergamentas
geriausias šaltinis
geriausias tekstas
geriausio teksto teorija
gestinis ženklas
gilioji struktūra
gilusis redagavimas
gyvenimas
gyvenimo forma
globali semiotinė sistema
glosa
gnominis kodas
gotiškasis šriftas
grafas
grafema
grafika
grafinis išskyrimas
grafitų tyrimai
grafizmas
grafocentrizmas
grafosfera
gramatika – istorijos
gramatika – pasakojimo
gramatika – semiotinė
gramatinis laikas
gramatiškumas
gramatologija
greitis
gretimumas
gretinamasis leidimas
gretinamasis redagavimas
gretinamų skaitymų aparatas
gretutinis šaltinis
gretutinis tekstas
griežtasis eklektizmas
grindžiantis tekstas
groteskas
grožinė literatūra
gudrybė
gumburas
habitas
hapaksas
haplografija
haplologija
harmonizavimas
hektografas
hermeneutema
hermeneutika
hermeneutika – destruktyvioji
hermeneutika – įtarumo
hermeneutinė interpretacija
hermeneutinis kodas
hermeneutinis ratas
hermetinė poezija
herojus
heterodiegetinė analepsė
heterodiegetinė prolepsė
heterodiegetinis pasakojimas
heterodiegetinis pasakotojas
heterofonija
heterogeniškumas
heterogeniškumas – semiotinis
heteroglosija
heteronomija
heterotopinė erdvė
hierarchija
hiperbolė
hipercitata
hiperinterpretacija
hiperkodas
hiperkodavimas
hiperkodavimas – ideologinis
hiperkodavimas – retorinis
hiperkodavimas – stilistinis
hiperoniminis
hiperotaksinis
hipertekstas
hipertekstinis ryšys
hipertekstualumas
hipodiegetinis pasakojimas
hipograma
hipoikona
hipoikoninis ženklas
hiponiminis
hipostazė
hipotaksė
hipotaksinis
hipotekstas
hipotetinė elipsė
hipotetinis dedukcinis metodas
hipotezė
homeoarktonas
homeoteleutonas
homodiegetinė analepsė
homodiegetinė prolepsė
homodiegetinis pasakojimas
homodiegetinis pasakotojas
homofonija
homogeniškumas
homogeniškumas – semiotinis
homologavimas
homologija
homonimija
horizonto nukėli̇̀mas
horizontų susiliejimas
įaistrinimas
įasmeninimas
idealus autorius
idealusis skaitytojas
idealusis tekstas
identifikacija
identifikavimas
ideografinis ženklas
ideograma
ideologija
ideologinė funkcija
ideologinis hiperkodavimas
ideologinis kodas
idilė
idiolektas
idioma
idiosinkrazija
įdiskursinimas
įerdvinimas
ieškojimas
įgaliojimas
įgijimas
įjautrinimas
įjungimas
ikileidybinis šaltinis
ikisemiotinė komunikacija
ikona
ikoninė retorika
ikoninio ženklo reprezentamenas
ikoninis kodas
ikoninis kontinuumas
ikoninis reprezentamenas
ikoninis ženklas
ikoniškumas
ikonizavimas
ikonizmas
ikonografinis kodas
ikonograma
ikonotekstas
įkūnijimas
įkvėpimas
įlaikinimas
ilgesnis skaitymas
įlinkis
iliuzija
ilokucija
ilokucinė jėga
imanentinė kritika
imanentinis universumas
imanentiškumas
imažinizmas
imažizmas
imbreviatūra
imitacija
implicitinė elipsė
implicitinis
implicitinis apibrėžtumas
implikacija
implikuotasis autorius
implikuotasis skaitytojas
impresinė pagava
impresionistinė kritika
impresionizmas
imprimatur
improvizacija
in medias res
incipitas
inchoatyvumas
indeksas
indeksinis ženklas
index abbreviationum
index siglorum
index signorum
individuacija
individualusis aktantas
individualusis universumas
indukcija
indukcinė semiotika
indukcinis žingsnis
inertiškumas
informacinė funkcija
informacinis veiksmas
informantas
informatyvus ženklas
informatorius
informuotasis skaitytojas
inicialas
insertas
inskripcija
instancija
instancija – naratyvinė
institucija
instrumentinė sąvoka
instrumentinė taisyklė
intekstas
intencija
intencija – aktyvioji
intencija – autoriaus
intencija – bendroji
intencija – fenomenologinė
intencija – galutinė
intencija – kūrinio
intencija – medijuotoji
intencija – meninė
intencija – pragmatinė
intencija – praktinė
intencija – programinė
intencija – skaitytojo
intencija – teksto
intencija – teksto
intencijos klaida
intencionalumas
intensyvumas
interakcija
interdiskursas
interdiskursyvumas
interlinearas
intermedialioji nuoroda
intermedialumas
intermedialusis dialogas
interoceptyvumas
interpeliacija
interpoliacija
interpretacija
interpretacija – alegorinė
interpretacija – hermeneutinė
interpretacija – neribota
interpretacinė bendruomenė
interpretacinė strategija
interpretacinis kodas
interpretacinis repertuaras
interpretacinis veiksmas
interpretantė
interpretantė – dicisigno
interpretantė – lekseminė
interpretantė – tekstinė
interpunkcija
intersubjektyvumas
intertekstas
intertekstinė citata
intertekstinė ironija
intertekstinis dialogas
intertekstinis ryšys
intertekstualumas
intertekstualumas – atsitiktinis
intertekstualumas – privalomasis
intertekstualumo modelis – generatyvinis
intertekstualumo modelis – recepcinis
intituliacija
intonacija
intradiegetinis pasakojimo adresatas
intradiegetinis pasakojimo lygmuo
intradiegetinis pasakotojas
intratekstualumas
intriga
introligatorius
intuicija
invariantas
invektyva
invencija
inventorius
invokacija
ipsissima verba
įrašas
įreikšminimo veiksmas
įrėmintas pasakojimas
ironija
ironija – intertekstinė
įsikišantis pasakotojas
įsiterpimas
įsitikinimas
įsivaizduojamybė
istorija
istorijos gramatika
istorijos laikas
istorijos linija
istorinė bibliografija
istorinis
istorinis diskursas
istorinis komentaras
istorinis kritinis leidimas
istorinis skaitytojas
istorinis šaltinių gretinimas
istoriškas
išankstinė pastaba
išankstinė užuomina
išbandymas
išbandymas – apgaulingasis
išbandymas – apsimestinis
išbandymas – kvalifikacinis
išbandymas – lemiamasis
išbandymas – substitucinis
išbandymas – šlovinamasis
išcentravimas
išdavikas
išdėstymas
išdėstymas
išgalvojimas
išgalvotas pasakojimas
išgyvenama kalba
išgyvenantis „aš“
išnaša
išnašų pavidalo aparatas
išorìnė analepsė
išorinė diachronija
išorinė erdvė
išorinė forma
išorinė kartotė
išorinė komunikacija
išorinė kritika
išorinė prolepsė
išoriniai redagavimo kriterijai
išorinis argumentas
išorinis fokusavimas
išorinis perkodavimas
išorinis požiūris
išorinis teksto kritikos argumentas
išpainiojimas
išpažintinė poezija
išplėtimas
išplėtojimas
išraiška
išraiškos forma
išraiškos substancija
išsamumas
išskaidytasis autoritetingumas
išskutimas
išspręstas turinys
išstūmimas
ištęsimas
išvestinis tekstas
įtaka
įtakos baimė
įtakos teorija
įtakos tropai
įtarpinimas
įtarumo hermeneutika
iteracija
iteratyvumas
įterpiamasis aparatas
įterpimas
įterptinis pasakojimas
įterptinis pasakojimo aktas
įtikinamumas
įtikinėjimo veiksmas
įtrauktinio modelio leidimas
įvairiabalsiškumas
įvaizdis
įvardijimas
įvertinimas
įvykdymas
įvykis
įvykių grandinė
įvykių pasakojimas
įvykių vidurys
izochronija
izodiegetinis
izoliuotas šaltinis
izoliuoto modelio leidimas
izomorfizmas
izotopija
izotopijų perjungėjas
įžanginis aspektas
jausmų klaida
judėjimas
judesių semiotika
junkcija
juodraštis
kaitaliojamas fokusavimas
kaitaliojamas vidinis požiūris
kaitaliojimas – ritmo
kakofonija
kakografija
kalba
kalba - natūralioji
kalba – atpasakota
kalba – autarkinė
kalba – cituojama
kalba – išgyvenama
kalba – menamoji netiesioginė
kalba – menamoji tiesioginė
kalba – netarpiška
kalba – netiesioginė
kalba – pasakojama
kalba – persakyta
kalba – persakyta netiesioginė
kalba – persakyta tiesioginė
kalba – somatinė
kalba – tiesioginė
kalba – transponuota
kalba – vidinė
kalbėjimas
kalbėjimo aktas
kalbėjimo apibūdinimas
kalbinė kompetencija
kalbinė semiotika
kalbinis kodas
kalbos figūra
kalbos gausmas
kalbos tipas
kalbos-objekto lygmuo
kaligrama
kameros žvilgsnis
kancona
kanonas
kanoninis leidimas
kanoninis tekstas
kapitalizacija
kaptalas
kardinalioji funkcija
karnavalas
karnavalizacija
kartojamoji analepsė
kartojamoji prolepsė
kartojamoji vidinė analepsė
kartojamoji vidinė prolepsė
kartojimas
kartojimasis
kartotė
kartotė – apibendrinamoji
kartotė – išorinė
kartotė – sintezuojamoji
kartotė – vidinė
kartotinis pasakojimas
kartotinumas
kartuliarijus
katachrezė
katafora
katalizė
katalizuoti
katarsis
katastrofa
kategoreminis terminas
kategorija
kategorinė struktūra
katena
kaukė
keitiklis
kenozė
kerštas
ketvertas
kilmė
kinegrafas
kinema
kinesintagma
kinezika
kinezinė sintaksė
kino romanas
kintamas kūrinys
kintantis tipas
kitas
kitybė
klaida
klaida – biografinė
klaida – ekspresyvios formos
klaida – empirinė
klaida – genetinė
klaida – referencinė
klaida – reprodukavimo
klaida – rinkėjo
klaida – rinkimo
klaida – teksto
klaidinga citata
klaidinga presupozicija
klaidingas dekodavimas
klaidingas skaitymas
klarizmas
klasema
klasicizmas
klastotė
klausiamasis tekstas
klauzulė
klauzūra
klinamenas
knygrišys
kodas
kodas – ambivalentinis
kodas – bibliografinis
kodas – dominuojantis
kodas – estetinis
kodas – gnominis
kodas – hermeneutinis
kodas – ideologinis
kodas – ikoninis kodas
kodas – ikonografinis
kodas – interpretacinis
kodas – kalbinis
kodas – kultūros
kodas – leksinis
kodas – naratyvinis
kodas – proairetinis
kodas – referencinis
kodas – reprezentacinis
kodas – semantinis kultūros
kodas – seminis
kodas – silpnas
kodas – simbolinis
kodas – sintaktinis kultūros
kodas – socialinis
kodas – stiprus
kodas – suvokimo
kodas – tekstinis
kodas – vizualusis
kodavimas
kodavimas – dvigubas
kodeksas
kodikologija
kodų artikuliacija
kognityvinė erdvė
kognityvinė kompetencija
kognityvinė sankcija
kognityvinis įerdvinimas
kognityvinis matmuo
kognityvinis subjektas
kognityvinis veikimas
koherencija
kohezija
kokybinis ženklas
kolektyvinė autorystė
kolektyvinis aktantas
kolektyvinis nesąmoningumas
kolektyvinis universumas
koliacija
koliažas
kolofonas
kolontitulas
kombinatorika
kombinatorinė funkcija
komedija
komentaras
komentaras – bibliografinis
komentaras – istorinis
komentaras – lingvistinis
komentaras – literatūrinis
komentaras – realinis
komentaras – tekstologinis
komentaras – tikrinių vardų
komentarų seka
komentuojamasis pasaulis
komentuotasis leidimas
komparatyvistika
kompendiumas
kompetencija
kompetencija – diskursinė
kompetencija – intertekstinė
kompetencija – kalbinė
kompetencija – literatūrinė
kompetencija – naratyvinė
kompozicija
komunikacija
komunikacija – asinchroninė
komunikacija – ikisemiotinė
komunikacija – išorinė
komunikacija – semiotinė
komunikacija – sinchroninė
komunikacija – vidinė
komunikacijos funkcijos
komunikacijos klaida
komunikacijos modelis
komunikacijos sistema
komunikacinė abstrahavimo funkcija
komunikacinė funkcija
komunikacinė situacija
komunikacinis apibrėžtumas
komunikacinis neapibrėžtumas
komunikacinis teksto statusas
komutacija
konatyvinė funkcija
konceptas
konceptualusis požiūris
kondensacija
kondensatorius
konfigūracija
konfliktas
konfrontacija
kongrevas
konjektūra
konjunkcija
konkordancija
konkrečioji poezija
konkretizacija
konkretumas
konkretusis - vidinis specifikavimas
konotacija
konotacinė semiotika
konsistencija
konsonansas
konstanta
konstatavimas
konstatuojamasis teiginys
konstituojamasis modelis
konstruktyvizmas
konstruktyvusis principas
kontaminacija
kontaminacinis redagavimas
kontaminuotas tekstas
kontekstas
kontekstas – atminties
kontekstinė kritika
kontekstinė pirmenybė
kontekstinė sema
kontrakcija
kontrakcijos ženklai
kontrastas
kontrsiužetas
konvencija
konvencinė situacija
konvencinis personažas
konvencionalumas
konverguojamasis varijavimas
konversija
konvertuotas tekstas
konvoliutas
kopija
kopija – formą perteikianti
koreferencija
korektūra
korektūros
koroboracija
korpusas
korpuso leidimas
kosmologinis matmuo
kryptingumas
kriptografija
kriptograma
kriptonimas
kritika
kritika – archetipinė
kritika – aukštoji
kritika – biografinė
kritika – feministinė
kritika – fenomenologinė
kritika – filologinė
kritika – genetinė
kritika – imanentinė
kritika – impresionistinė
kritika – išorinė
kritika – kontekstinė
kritika – literatūros
kritika – marksistinė
kritika – naujoji
kritika – postkolonijinė
kritika – psichoanalitinė
kritika – skaitytojo reakcijos
kri̇tika – teksto
kri̇tika – žemoji
kritinė logika
kritinė teorija
kritinis aparatas
kritinis leidimas
kritinis redagavimas
kritinis skaitymas
kritinis taškas
kritinis tekstas
kryžminė nuoroda
kryžminė skaitymų apykaita
kryžminis perbraukimas
kubizmas
kulminacija
kulminacinis taškas
kultūra
kultūros atmintis
kultūros automodelis
kultūros kodas
kultūros kodo tipas – asemantinis
kultūros kodo tipas – asintaktinis
kultūros kodo tipas – sintaktinis
kultūros modelis
kultūros semiotika
kultūros studijos
kultūros tekstas
kultūros tipas – paradigminis
kultūros tipas – sintagminis
kultūros tipologija
kultūros vienetas
kūnas
kupiūra
kūrybinė autoriaus valia
kūrinio intencija
kūrinys
kūrinys - kintamas
kūrinys - uždaras
kūrinys – atviras
kustodas
kvadratas
kvalifikacija
kvalifikacinis išbandymas
kvalisignas
kvantifikacija
kvantorius
kvaziikoninis ženklas
kvaziinterpretatorius
kvazisakytojas
kvazisąmonė
kvaziženklas
labirintas
laikas
lai̇kas – ankstesnis
laikas – didysis
laikas – diskurso
laikas – gramatinis
laikas – pasakojamasis
laikas – pasakojimo
laikas – pasakojimo akto
lai̇kas – paskesnis
laikiklis
laikinė jungtis
laikinė seka
laikinė skalė
laikinė tvarka
laikinis lokalizavimas
laikinis nuotolis
laikinis programavimas
laisvasis motyvas
laiškas
lakūna
lapas
lapsus calami
lapų numeracija
laukas
laukimas
laukinis mąstymas
lauko apribojimas
lauko teorija
lectio brevior
lectio difficilior
lectio longior
lectio recepta
legenda
legisignas
leidimas
leidimas – akademinis
leidimas – autentiškas
leidimas – autoritetingas
leidimas – definityvusis
leidimas – diplomatinis
leidimas – dokumentinis
leidimas – elektroninis
leidimas – euristinis
leidimas – faksimilinis
leidimas – įtrauktinio modelio
leidimas – izoliuoto modelio
leidimas – kanoninis
leidimas – komentuotasis
leidimas – korpuso
leidimas – kritinis
leidimas – nelegalus
leidimas – paralelinis
leidimas – populiarusis
leidimas – sinoptinis
leidimas – standartinis
leidimas – variantinis
leistinumas
leitmotyvas
leksema
lekseminė interpretantė
leksija
leksika
leksikalizacija
leksinis kodas
lėkštas personažas
lema
lemata
lemavimas
lėmėjas
lėmėjas – teisiantysis
lėmėjas manipuliatorius
lemiamasis išbandymas
letrizmas
ligatūra
lygiagretus tekstas
lyginamasis metodas
lyginis puslapis
lygmuo
lygmuo – aprašymo
lygmuo – diskursinis
lygmuo – epistemologinis
lygmuo – kalbos-objekto
lygmuo – metakalbinis
lygmuo – metodologinis
lygmuo – mitinis
lygmuo – naratyvinis
lygmuo – praktinis
lygmuo – semantinis
lygmuo – semiologinis
lygmuo – semiotinis
likutinis autoritetingumas
lingvistinis komentaras
linijinis tekstas
linijiškumas
lyrika
literatas
literatūra
literatūra – antrojo laipsnio
literatūra – egzodo
literatūra – etninė
literatūra – grožinė
literatūra – pseudoepigrafinė
literatūra – skaitmeninė
literatūra – trivialioji
literatūrinė biografija
literatūrinė buitis
literatūrinė evoliucija
literatūrinė karta
literatūrinė kompetencija
literatūrinė praktika
literatūrinė seka
literatūrinė semiotika
literatūrinis faktas
literatūrinis komentaras
literatūrinis nuorašas
literatūriškumas
literatūros antropologija
literatūros filosofija
literatūros istorija
literatūros kritika
literatūros procesas
literatūros psichologija
literatūros sociologija
literatūros teorija
litotė
liudijimas
liudijimo funkcija
loginė interpretantė
logocentrizmas
lokalizavimas – erdvinis
lokalizavimas – laikinis
lokys
lokucija
lūkesčiai
lūkesčių horizontas
mainai
majuskulas
makrokinezika
makropropozicija
makrosemiotika
makrostruktūra
malonumo tekstas
mandatas
manifestas
manipuliacija
marginalija
marginalizmas
marksistinė kritika
maskavimas
mašinraštis
materialus užrašas
matmuo – erdvinis
matmuo – kognityvinis
matmuo – kosmologinis
matmuo – noologinis
matmuo – pragmatinis
matrica
mažareikšmės teksto savybės
mechaniškas variantas
mediacija
mediatorius
medija
medijuotoji intencija
mėgautis
mėgavimasis skaitymu
mėgavimosi tekstas
meistravimas
melas
melodrama
membrana
menamoji netiesioginė kalba
menamoji tiesioginė kalba
meninė intencija
meninis elgesys
mentalitetas
menų sintezė
metaaprašymas
metadiegetinis
metadiegetinis pasakojimas
metadiegetinis pasakojimo adresatas
metadiegetinis pasakojimo lygmuo
metadiegetinis pasakotojas
metadiskursas
metafikcija
metafizinis erdvėlaikis
metafora
metaforizacija
metakalba
metakalbinė funkcija
metakalbinis lygmuo
metalepsė
metalepsė – autoriaus
metalepsė – naratyvinė
metalepsė – retorinė
metaliteratūra
metametafora
metametonimija
metamodelis
metamorfozė
metapasakojimas
metaretorika
metasemiotika
metasimbolis
metatekstas
metatekstinis ryšys
metatekstualumas
metaterminas
metažinojimas
metobelos
metodas
metodas – hipotetinis dedukcinis
metodologija
metodologinis lygmuo
metonimija
metrinis taisymas
mikrostruktūra
mikrouniversumas
mimesis
mimezė
minčių pasakojimas
minimali istorija
minimalus pasakojimas
minimalusis eklektizmas
minuskulas
minutė
mirtis
mistifikacija
mišrioji analepsė
mitas
mitema
mitinė sąmonė
mitinis diskursas
mitinis lygmuo
mitokritika
mitologinės erdvės riba
mitopoetinė sąmonė
mitus kurianti sąmonė
mnemoninė autokomunikacija
mnemoninė funkcija
mnemoninė programa
mnemoninė santrumpa
mnemoninis simbolis
mnemotechnika
modalinė naratologija
modalinė sintaksė
modalinė struktūra
modalinė vertė
modalinis įtaisas
modalumai – episteminiai
modalumai – aletiniai
modalumai – deontiniai
modalumai – tiesosakos
modalumas
modalumas – draminis
modelinis autorius
modelinis skaitytojas
modelis
modeliuojančioji sistema
modeliuojanti sistema – antrinė
modeliuojanti sistema – pirminė
modeliuojanti veikla
modernas
modernybė
modernizacija
modernizmas
moduliacija
mokėjimas
mokslinė semiotika
moksliškumas
moliarinė pagava
momentinė apimtis
momentiškumas
monologas
monologas – atpasakotas
monologas – autonomiškas
monologas – cituojamas
monologas – draminis
monologas – pasakojimo apie save
monologas – savęs citavimo
monologas – vidinis
monologinis pasakojimas
monomitas
monosememija
montažas
montažas – polifoninis
montažas – vertikalusis
montažo efektas
moralizacija
moralizavimas
morfeminė struktūra
morfologija
motyvacija
motyvas
motyvas – laisvasis
motyvas – ribinis
multikultūralizmas
naivioji poezija
naivusis skaitymas
naracija
naratyvinė ašis
naratyvinė figūra
naratyvinė gramatika
naratyvinė informacija
naratyvinė instancija
naratyvinė kompetencija
naratyvinė metalepsė
naratyvinė pabaiga
naratyvinė programa
naratyvinė retorika
naratyvinė sąranga
naratyvinė schema
naratyvinė sekvencija
naratyvinė semantika
naratyvinė sintaksė
naratyvinė situacija
naratyvinė strategija
naratyvinė struktūra
naratyvinė sutartis
naratyvinė tvarka
naratyvinis diskursas
naratyvinis kodas
naratyvinis lygmuo
naratyvinis pasaulis
naratyvinis požiūris
naratyvinis takas
naratyvumas
naratologija
naratologija – formalioji
naratologija – modalinė
naratologija – tematinė
naratorius
narcisizmas
narcizmas
natūralioji kalba
natūralizavimas
natūralizmas
natūralusis pasaulis
naujasis istorizmas
naujasis romanas
naujoji bibliografija
naujoji kritika
ne varietur
neapibrėžtasis - vidinis specifikavimas
neapibrėžtasis specifikavimas
neapibrėžtis
neapibrėžtoji elipsė
neapibrėžtos vietos
nedramatiškas pasakotojas
nefokusavimas
nefokusuotas pasakojimas
negalimybė
negatyvumas
negatyvusis aparatas